Nám.Š.Moysesa 4, 974 01 Banská Bystrica, č.tel: 048/4125634, č.faxu: 048/4125634, email: sopkrkbb@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
 
SEMINÁRE VENOVANÉ PROBLEMATIKE CHEMICKEJ LEGISLATÍVY REACH
Kategória: semináre Vydané dňa:03.02.2010; Aktualizované:26.10.2010 (3908x prečítané)

REACH = Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals

Dňa 1. júna 2007 vstúpilo do platnosti Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES.

Uskutočnené semináre:
16.10.2008 - Registrácia a pred-registrácia chemických látok, legislatíva REACH
10.03.2009 - REACH: Oddialená predregistrácia, chemické látky vo výrobkoch
11.03.2009 - REACH: Klasifikácia a označovanie chemických látok a prípravkov, informovanie
                     v obchodnom reťazci, správa kariet bezpečnostných údajov
19.11.2009 - REACH päť minút po dvanástej, akcia konaná v Bratislave
18.02.2010 - REACH: Správa kariet bezpečnostných údajov
18.03.2010 - REACH: Chemické látky vo výrobkoch
13.04.2010 - REACH: Komunikácia v dodávateľskom reťazci
26.10.2010 - REACH: Nové požiadavky na karty bezpečnostných údajov (s platnosťou od 1.12.2010)
07.12.2011 - REACH: Výrobky
21.10.2014 - REACH: Chemická legislatíva REACH/CLP, nová CLP klasifikácia zmesí


Kontakty:
Banskobystrická regionálna komora SOPK
Ing. Mária Dvořáčková
tel 048 4125 635
fax 048 4125 635
maria.dvorackova@sopk.sk

EKOTOXIKOLOGICKÉ CENTRUM BRATISLAVA s.r.o.
Tomášikova 10/F
821 03 Bratislava
tel 02 4594 3712, 02 4594 5223
fax 02 4594 5223
www.ekotox.sk
ekotox@ekotox.sk

Zdroj článku: BBRK SOPKInformácia o ochrane osobných údajov
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora