Nám.Š.Moysesa 4, 974 01 Banská Bystrica, č.tel: 048/4125634, č.faxu: 048/4125634, email: sopkrkbb@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
OSOBNOSŤ VILIAMA PAULÍNYHO (1877 - 1945)

    Viliam Paulíny predseda správnej rady Národnej banky, úč. spol. v Banskej Bystrici, bol 15 rokov predsedom Obchodnej a priemyselnej komory v Banskej Bystrici. Presadzoval vytvorenie lepších podmienok hospodárskeho života na strednom Slovensku, žiadal širšiu koncepciu pre rozvoj podnikania, daňovú morálku ako aj kooperáciu poľnohospodárstva s priemyslom a obchodom. Pracoval vo viacerých celoštátnych poradných zboroch ako člen predsedníctva Národohospodárskej župy stredoslovenskej, člen železničnej, stavebnej, elektrifikačnej, peňažnej a vodohospodárskej štátnej rady. Zaslúžil sa o výstavbu železničných tratí Krupina-Zvolen, Červená Skala-Margecany a B. Bystrica-Diviaky.

    Na mimoriadnom slávnostnom zhromaždení správnej komisie obchodnej a priemyselnej komory v Banskej Bystrici v decembri 1937 pri príležitosti jeho 60. narodenín ho charakterizovali ako „muža mravne ušľachtilého, pevného charakteru, poctivého programu, statočnej práce, čistých rúk, rozumnej hlavy a zlatého srdca, človeka dobrého a národohospodára znalostí mimoriadnych“.

    Viliam Paulíny sa angažoval aj v kultúrno-spoločenskom živote. Bol členom predsedníctva Čs. obce sokolskej, organizátorom turistických podujatí, cestovného ruchu, pracoval na úseku územnej a cirkevnej samosprávy, redigoval Hronské noviny. Počas vojny sa zapájal do činnosti odboja a bol pri zrode Vianočnej dohody o vzniku ilegálnej SNR. Keď sa 1. septembra 1944 ujala SNR zákonodarnej a výkonnej moci, zvolili V. Paulínyho do jej predsedníctva a následne ho vymenovali za povereníka SNR pre financie. Zúčastňoval sa na prípravách SNP a bol jeho priamym účastníkom. Po zatknutí Nemcami v decembri 1944 sa z Berlína nikdy nevrátil. V roku 1946 ho vyznamenali in memoriam Radom SNP I. triedy a o rok neskôr mu na Námestí SNP v Banskej Bystrici odhalili pamätnú tabuľu.


späť na históriu OPK v Banskej Bystrici
návrat na hlavnú stránku BBRK SOPK


home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora