Nám.Š.Moysesa 4, 974 01 Banská Bystrica, č.tel: 048/4125634, č.faxu: 048/4125634, email: sopkrkbb@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
Fondy EÚ a aktuálne výzvy

AKTUÁLNE VÝZVY PRE PODNIKATEĽSKÉ SUBJEKY:


Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja VÝZVA ZRUŠENÁ DŇA 5.5.2017. Informácie k zrušeniu výzvy
Operačný program: Výskum a inovácie
Vyhlasovateľ: MH SR
Dátum vyhlásenia: 1.3.2017
Kód výzvy: OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-05
Typ výzvy: otvorená, termín uzavretia 1. hodnotiaceho kola: 15.5.2017, 2.kola: 31.7.2017, ďalšie kolá: posledný pracovný deň každého druhého nasledujúceho mesiaca
Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu: 200 000 000 EUR
Oprávnení žiadatelia: fyzické a právnické osoby oprávnené na podnikanie zapísané v OR alebo podnikajúce na základe živnostenského oprávnenia
Právna forma žiadateľov: mikro, malé a stredné ako aj veľké podniky
Intenzita pomoci je závislá od realizovanej aktivity, veľkosti podniku a miesta realizácie (podrobné tabuľky sú uvedené vo výzve).
Oprávnenými aktivitami sú priemyselný výskum, experimentálny vývoj a realizácia inovačných opatrení. Súčasne môže byť predmetom projektu aj ochrana práv duševného vlastníctva (relevantné iba pre MSP) . V rámci výzvy je možné uplatniť inštitút partnerstva, pričom pre oprávneného žiadateľa, ktorým je veľký podnik je uplatnenie inštitútu partnerstva so zapojením aspoň jedného MSP podmienkou poskytnutia príspevku.
Dokumenty k výzve

Výzva na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní
Operačný program: iROP
Vyhlasovateľ: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Dátum vyhlásenia: 21.12.2016
Kód výzvy: IROP-PO2-SC223-PZ-2016-3
Typ výzvy: uzavretá, termín uzavretia 28.2.2018
Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných pre Banskobystrický kraj: 14 660 000 EUR
Intenzita pomoci pre súkromný sektor je 90%.
Dokumenty k výzve

Nové alebo inovatívne programy na zlepšenie samozamestnania mladých ľudí
Operačný program: Ľudské zdroje
Vyhlasovateľ: Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Dátum vyhlásenia: 13.12.2016
Kód výzvy: OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/02
Typ výzvy: uzavretá, termín uzavretia 1. hodnotiaceho kola: 22. 02. 2017, 2.kola: 21. 04. 2017, 3.kola: 23. 06. 2017
Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu: 10 000 000 EUR
Intenzita pomoci pre zamestnávateľov - podnikateľské subjekty je 93,34 %.
Povinná aktivita projektu "príprava na začatie podnikania a pomoc pri samozamestnaní mladých ľudí" je vykonávaná prostredníctvom vzdelávania osôb z cieľovej skupiny v rozsahu min. 100 hod./osoba (teoretické aj praktické vzdelávanie) alebo vypracovania podnikateľského plánu.
Dokumenty k výzve

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu existujúcich mikro, malých a stredných podnikov. Z dôvodu očakávaného vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu plánuje MH SR výzvu uzavrieť 15. augusta 2017!
Operačný program: Výskum a inovácie
Vyhlasovateľ: MH SR
Dátum vyhlásenia: 22.11.2016
Kód výzvy: OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04
Typ výzvy: otvorená, termín uzavretia 1. hodnotiaceho kola: 15.2.2017, 2.kola: 28.04.2017, ďalšie kolá: posledný pracovný deň každého nasledujúceho párneho mesiaca
Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu: 40 000 000 EUR
Intenzita pomoci je maximálne 50 %. V prípade realizácie projektu v najmenej rozvinutom okrese je intenzita pomoci maximálne 65 % celkových oprávnených výdavkov.
Realizáciou hlavnej aktivity projektu musí prísť k uvedeniu nového alebo inovovaného produktu žiadateľa na trh alebo realizácii inovácie produkčného procesu.
Dokumenty k výzve

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu nových a začínajúcich mikro, malých a stredných podnikov Z dôvodu očakávaného vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu plánuje MH SR výzvu uzavrieť 15. augusta 2017!
Operačný program: Výskum a inovácie
Vyhlasovateľ: MH SR
Dátum vyhlásenia: 22.11.2016
Kód výzvy: OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-03
Typ výzvy: otvorená, termín uzavretia 1. hodnotiaceho kola: 15.2.2017, 2.kola: 28.04.2017, ďalšie kolá: posledný pracovný deň každého nasledujúceho párneho mesiaca
Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu: 30 000 000 EUR
Intenzita pomoci je maximálne 60 %. V prípade realizácie projektu v najmenej rozvinutom okrese je intenzita pomoci maximálne 75 % celkových oprávnených výdavkov.
Realizáciou hlavnej aktivity projektu musí prísť k uvedeniu nového alebo inovovaného produktu žiadateľa na trh alebo realizácii inovácie produkčného procesu.
Dokumenty k výzve

Príprava na opätovné použitie a zhodnocovanie nie nebezpečných odpadov
Operačný program: Kvalita životného prostredia
Vyhlasovateľ: MŽP SR
Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111–2016-16
Typ výzvy: otvorená
Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu: 100 000 000 EUR
Dokumenty k výzve

Príprava na opätovné použitie a recyklácia nebezpečných odpadov
Operačný program: Kvalita životného prostredia
Vyhlasovateľ: MŽP SR
Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111–2016-15
Typ výzvy: otvorená
Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu: 40 000 000 EUR
Dokumenty k výzve

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu inovácií a technologického transferu
Operačný program: Výskum a inovácie
Vyhlasovateľ: MH SR
Dátum vyhlásenia: 02.08.2016
Kód výzvy: OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-02
Typ výzvy: otvorená
Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu: 300 000 000 EUR
Dokumenty k výzve
Z dôvodu očakávaného vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu je termín uzavretia 4. hodnotiaceho kola, t. j. 15. mája 2017, pravdepodobne posledným možným termínom na predloženie žiadosti o poskytnutie NFP.

Znižovanie emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia
Operačný program: Kvalita životného prostredia
Vyhlasovateľ: MŽP SR
Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC141-2015-7
Typ výzvy: otvorená
Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu: 46 000 000 EUR
Dokumenty k výzve


Viac informácií:
Ing. Elena Stieranková
Banskobystrická regionálna komora SOPK
tel. 048 4125 634
fax 048 4125 635
elena.stierankova@sopk.sk


home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora