Nám.Š.Moysesa 4, 974 01 Banská Bystrica, č.tel: 048/4125634, č.faxu: 048/4125634, email: sopkrkbb@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
Fondy EÚ a aktuálne výzvy

AKTUÁLNE VÝZVY PRE PODNIKATEĽSKÉ SUBJEKY:


Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu inteligentných inovácií v priemysle (kód OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-15)
Dokumenty k výzve

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu mikro-, malých a stredných podnikov pôsobiacich v oblasti poskytovania služieb v najmenej rozvinutých okresoch - v znení opravy zrejmej nesprávnosti (kód OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-14)
V rámci Banskobystrického kraja patria aktuálne medzi najmenej rozvinuté okresy: Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota a Veľký Krtíš.
Dokumenty k výzve

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v rámci domény Zdravé potraviny a životné prostredie (kód OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-13)
Dokumenty k výzve

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v rámci domény Priemysel pre 21. storočie (kód OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-12).
Dokumenty k výzve

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v rámci domény Dopravné prostriedky pre 21. storočie (kód OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-11)
Dokumenty k výzve

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu zvyšovania štandardov výkonnosti a funkčnosti mikro-, malých a stredných podnikov prostredníctvom implementácie nariadenia REACH (kód OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-10)
Dokumenty k výzve

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu zvyšovania štandardov výkonnosti a funkčnosti mikro-, malých a stredných podnikov
Operačný program: Výskum a inovácie
Vyhlasovateľ: MH SR
Dátum vyhlásenia: 31.10.2017
Kód výzvy: OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-09
Typ výzvy: otvorená, termíny uzatvárania jednotlivých kôl: 1. kolo - 31. 1. 2018, 2. kolo - 30. 3. 2018, ďalšie kolá - posledný pracovný deň každého nasledujúceho nepárneho mesiaca
Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu: 4 000 000 EUR
Oprávnení žiadatelia: fyzické alebo právnické osoby, ktoré sú oprávnené na podnikanie podľa § 2 ods. 2, písm. a) a b) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, t. j.: 1.) osoby zapísané v obchodnom registri, 2.) osoby, ktoré podnikajú na základe živnostenského oprávnenia, ktoré sú registrované na území SR a od vzniku ktorých ku dňu predloženia ŽoNFP uplynulo minimálne 36 mesiacov.
Právna forma žiadateľov: mikro-, malé a stredné podniky
Intenzita pomoci: 70% resp. 85% v prípade realizácie projektu v okrese zapísanom v zozname najmenej rozvinutých okresov SR (v Banskobystrickom kraji sú to aktuálne okresy: Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota a Veľký Krtíš)
Hlavné aktivity projektu: A. Zavedenie systému manažérstva podľa noriem systémov manažérstva a/alebo B. Posúdenie zhody výrobkov
Výška NFP: min. 10 000 EUR, max. 100 000 EUR
Dokumenty k výzve

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikoch
Operačný program: Kvalita životného prostredia
Vyhlasovateľ: MŽP SR a SIEA
Dátum vyhlásenia: 29.9.2017
Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC421-2017-30
Typ výzvy: otvorená, termín uzavretia 1. hodnotiaceho kola: 14.12.2017, 2.kola: 14.02.2018, ďalšie kolá: v intervale 2 mesiacov od termínu uzavretia predchádzajúceho hodnotiaceho kola
Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu: 40 000 000 EUR
Oprávnení žiadatelia: V rámci tejto výzvy sú oprávnenými žiadateľmi fyzické alebo právnické osoby, ktoré sú oprávnené na podnikanie podľa § 2 ods. 2, písm. a) a b) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, t. j.:
1.) osoby zapísané v obchodnom registri,
2.) osoby, ktoré podnikajú na základe živnostenského oprávnenia
,
ktoré podnikajú v priemyselných odvetviach a v službách nadväzujúcich na tieto odvetvia, pričom takýto predmet podnikania majú uvedený v príslušnom registri najneskôr k 1. januáru 2015.
Právna forma žiadateľov: mikro-, malé a stredné podniky
Intenzita pomoci: 85% (mikro, malé a stredné podniky)
Hlavné aktivity projektu: A. Zabezpečenie energetických auditov v MSP, B. Implementácia opatrení z energetických auditov
Výška NFP: min. 20 000 EUR, max. 200 000 EUR
Dokumenty k výzve

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu MSP v najmenej rozvinutých okresoch
Operačný program: Výskum a inovácie
Vyhlasovateľ: MH SR
Dátum vyhlásenia: 12.9.2017
Kód výzvy: OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-08
Typ výzvy: otvorená, termín uzavretia 1. hodnotiaceho kola: 15.11.2017, 2.kola: 15.01.2018, ďalšie kolá: 15-ty deň každého nasledujúceho nepárneho mesiaca do vyčerpania alokácie
Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu: 50 000 000 EUR
Oprávnení žiadatelia: fyzické alebo právnické osoby podľa § 2 ods. 2 písm. a) a b) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, t.j.: a) osoby zapísané v obchodnom registri; b) osoby, ktoré podnikajú na základe živnostenského oprávnenia, ktoré sú registrované na území SR a od vzniku ktorých ku dňu predloženia ŽoNFP uplynulo minimálne 36 mesiacov.
Právna forma žiadateľov: mikro-, malé a stredné podniky
Oprávneným miestom realizácie projektov sú výhradne najmenej rozvinuté okresy SR, t. j. okresy definované v zozname vedenom Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle zákona č. 336/2015 Z.z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V Banskobystrickom kraji sú to aktuálne okresy: Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota a Veľký Krtíš.
Intenzita pomoci pre Banskobystrický kraj je 45% pre stredné podniky a 55% pre malé a mikro podniky.
Predmetom hlavnej aktivity projektu musí byť nákup nového dlhodobého majetku, ktorý bude využívaný pri tvorbe nového alebo inovovaného produktu žiadateľa, resp. pri inovácii produkčného procesu. Realizácia projektu musí predstavovať počiatočnú investíciu (bližšie informácie vo výzve).
Výška NFP: min. 100 000 EUR, max. 1 mil. EUR
Dokumenty k výzve

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja VÝZVA ZRUŠENÁ DŇA 5.5.2017. Informácie k zrušeniu výzvy
Operačný program: Výskum a inovácie
Vyhlasovateľ: MH SR
Dátum vyhlásenia: 1.3.2017
Kód výzvy: OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-05
Typ výzvy: otvorená, termín uzavretia 1. hodnotiaceho kola: 15.5.2017, 2.kola: 31.7.2017, ďalšie kolá: posledný pracovný deň každého druhého nasledujúceho mesiaca
Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu: 200 000 000 EUR
Oprávnení žiadatelia: fyzické a právnické osoby oprávnené na podnikanie zapísané v OR alebo podnikajúce na základe živnostenského oprávnenia
Právna forma žiadateľov: mikro, malé a stredné ako aj veľké podniky
Intenzita pomoci je závislá od realizovanej aktivity, veľkosti podniku a miesta realizácie (podrobné tabuľky sú uvedené vo výzve).
Oprávnenými aktivitami sú priemyselný výskum, experimentálny vývoj a realizácia inovačných opatrení. Súčasne môže byť predmetom projektu aj ochrana práv duševného vlastníctva (relevantné iba pre MSP) . V rámci výzvy je možné uplatniť inštitút partnerstva, pričom pre oprávneného žiadateľa, ktorým je veľký podnik je uplatnenie inštitútu partnerstva so zapojením aspoň jedného MSP podmienkou poskytnutia príspevku.
Dokumenty k výzve

Výzva na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní
Operačný program: iROP
Vyhlasovateľ: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Dátum vyhlásenia: 21.12.2016
Kód výzvy: IROP-PO2-SC223-PZ-2016-3
Typ výzvy: uzavretá, termín uzavretia 28.2.2018
Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných pre Banskobystrický kraj: 14 660 000 EUR
Intenzita pomoci pre súkromný sektor je 90%.
Dokumenty k výzve

Nové alebo inovatívne programy na zlepšenie samozamestnania mladých ľudí
Operačný program: Ľudské zdroje
Vyhlasovateľ: Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Dátum vyhlásenia: 13.12.2016
Kód výzvy: OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/02
Typ výzvy: uzavretá, termín uzavretia 1. hodnotiaceho kola: 22. 02. 2017, 2.kola: 21. 04. 2017, 3.kola: 23. 06. 2017
Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu: 10 000 000 EUR
Intenzita pomoci pre zamestnávateľov - podnikateľské subjekty je 93,34 %.
Povinná aktivita projektu "príprava na začatie podnikania a pomoc pri samozamestnaní mladých ľudí" je vykonávaná prostredníctvom vzdelávania osôb z cieľovej skupiny v rozsahu min. 100 hod./osoba (teoretické aj praktické vzdelávanie) alebo vypracovania podnikateľského plánu.
Dokumenty k výzve

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu existujúcich mikro, malých a stredných podnikov. Z dôvodu očakávaného vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu plánuje MH SR výzvu uzavrieť 15. augusta 2017!
Operačný program: Výskum a inovácie
Vyhlasovateľ: MH SR
Dátum vyhlásenia: 22.11.2016
Kód výzvy: OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04
Typ výzvy: otvorená, termín uzavretia 1. hodnotiaceho kola: 15.2.2017, 2.kola: 28.04.2017, ďalšie kolá: posledný pracovný deň každého nasledujúceho párneho mesiaca
Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu: 40 000 000 EUR
Intenzita pomoci je maximálne 50 %. V prípade realizácie projektu v najmenej rozvinutom okrese je intenzita pomoci maximálne 65 % celkových oprávnených výdavkov.
Realizáciou hlavnej aktivity projektu musí prísť k uvedeniu nového alebo inovovaného produktu žiadateľa na trh alebo realizácii inovácie produkčného procesu.
Dokumenty k výzve

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu nových a začínajúcich mikro, malých a stredných podnikov Z dôvodu očakávaného vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu plánuje MH SR výzvu uzavrieť 15. augusta 2017!
Operačný program: Výskum a inovácie
Vyhlasovateľ: MH SR
Dátum vyhlásenia: 22.11.2016
Kód výzvy: OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-03
Typ výzvy: otvorená, termín uzavretia 1. hodnotiaceho kola: 15.2.2017, 2.kola: 28.04.2017, ďalšie kolá: posledný pracovný deň každého nasledujúceho párneho mesiaca
Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu: 30 000 000 EUR
Intenzita pomoci je maximálne 60 %. V prípade realizácie projektu v najmenej rozvinutom okrese je intenzita pomoci maximálne 75 % celkových oprávnených výdavkov.
Realizáciou hlavnej aktivity projektu musí prísť k uvedeniu nového alebo inovovaného produktu žiadateľa na trh alebo realizácii inovácie produkčného procesu.
Dokumenty k výzve

Príprava na opätovné použitie a zhodnocovanie nie nebezpečných odpadov
Operačný program: Kvalita životného prostredia
Vyhlasovateľ: MŽP SR
Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111–2016-16
Typ výzvy: otvorená
Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu: 100 000 000 EUR
Dokumenty k výzve

Príprava na opätovné použitie a recyklácia nebezpečných odpadov
Operačný program: Kvalita životného prostredia
Vyhlasovateľ: MŽP SR
Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111–2016-15
Typ výzvy: otvorená
Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu: 40 000 000 EUR
Dokumenty k výzve

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu inovácií a technologického transferu
Operačný program: Výskum a inovácie
Vyhlasovateľ: MH SR
Dátum vyhlásenia: 02.08.2016
Kód výzvy: OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-02
Typ výzvy: otvorená
Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu: 300 000 000 EUR
Dokumenty k výzve
Z dôvodu očakávaného vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu je termín uzavretia 4. hodnotiaceho kola, t. j. 15. mája 2017, pravdepodobne posledným možným termínom na predloženie žiadosti o poskytnutie NFP.

Znižovanie emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia
Operačný program: Kvalita životného prostredia
Vyhlasovateľ: MŽP SR
Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC141-2015-7
Typ výzvy: otvorená
Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu: 46 000 000 EUR
Dokumenty k výzve


Viac informácií:
Ing. Elena Stieranková
Banskobystrická regionálna komora SOPK
tel. 048 4125 634
fax 048 4125 635
elena.stierankova@sopk.sk


home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora