Nám.Š.Moysesa 4, 974 01 Banská Bystrica, č.tel: 048/4125634, č.faxu: 048/4125634, email: sopkrkbb@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
 
Program činnosti SOPK na 6. volebné obdobie (2017 – 2022)
Kategória: Dokumenty SOPK Vydané dňa:21.04.2017 (2423x prečítané)

Svet 2017 – 2022

Obdobie rokov 2017 – 2022 z hľadiska vývoja globálneho sveta a ekonomiky bude nesporne obdobím viacerých významných zmien, niekedy aj turbulencií, vytvárajúcich novú situáciu tak v globálnych vzťahoch, ale aj s výrazným dopadom na lokálne podmienky, vývoj ekonomických podmienok a každodenný život obyvateľov planéty.

Po bipolárnom, neskôr unipolárnom svete nastupuje definitívne doba viacpolárneho sveta, čo za predpokladu vzájomného rešpektu a uznania historických, kultúrnych a etnických rozdielov môže viesť k rovnomernejšiemu a vyváženejšiemu vývoju v medzinárodných vzťahoch. Treba však počítať aj s rastom nákladov na obranu a bezpečnosť. Dôvodom bude na jednej strane snaha udržať krehkú rovnováhu hlavných globálnych hráčov a súčasne rastúci medzinárodný terorizmus ohrozujúci bezpečnosť všetkých.

Definitívne sa v tomto období skončí politika nulovej hodnoty peňazí a ich cena na finančných trhoch bude rásť. Ceny energetických surovín sa tiež odrazia od svojho dna, aj keď nemôžeme očakávať, že by dosahovali vrcholné hodnoty predchádzajúceho obdobia. Obidva tieto faktory budú mať vplyv na sféru podnikania, ako aj na každodenný život obyvateľov planéty. Bude naďalej rásť vplyv sociálnych sietí často na úkor klasických printových či elektronických médií. Riziko účelového zneužitia sociálnych sietí bude výrazne narastať, a preto paralelne sa budú hľadať prostriedky na ich regulovanie. Vzdelávacia sústava sa bude nevyhnutne vracať k svojej podstate, t. j. k schopnosti mladej generácie zvládať procesy súvisiace s uplatnením sa v profesionálnom živote a najmä s umením vyhodnocovať kvalitu informácií a orientáciu v tom, čo je pravda a čo je účelové.

Naďalej bude pokračovať polarizácia svetového obyvateľstva, pokiaľ ide o rozdelenie bohatstva zemegule, avšak súčasne budú najmä v intelektuálnej oblasti narastať požiadavky na spravodlivejšie rozdelenie ekonomických a finančných efektov medzi prácou a kapitálom. Migrácia je na jednej strane taká stará ako samotné obyvateľstvo zemegule, vždy existovala a bude existovať aj v budúcnosti. Jej niektoré špecifiká v súčasnom období sú výrazne poznačené biedou a chudobou, zlými životnými podmienkami, vojnami a v nemalej miere aj klimatickými zmenami. Treba ju preto posudzovať nielen z pohľadu krajín, do ktorých smeruje, čo je vo veľkej miere najmä ekonomická migrácia, ale aj, a možno hlavne, z hľadiska dopadu na krajiny, ktoré sa ľudsky a často aj intelektuálne vyprázdňujú a strácajú tak základný potenciál svojho budúceho vývoja.

Z pohľadu vývoja svetových regiónov bude toto obdobie výrazne ovplyvnené ázijsko-pacifickou oblasťou so stále rastúcim podielom na svetovom obyvateľstve, svetovej produkcii, ale aj s výrazne vyššou domácou spotrebou aj väčším významom v poznatkovej sfére. V porovnaní s ázijsko-pacifickým regiónom bude Európa, a osobitne Európska únia, v opačnej situácii s veľkou šancou stať sa historickým múzeom svojej bývalej slávy a ideálnym miestom pre turizmus a skupovanie historických pamiatok a iných atrakcií schopnými ázijsko-arabskými investormi. Európa sa jednoducho v tomto období musí spamätať a začať robiť vlastnú európsku politiku, ochraňovať a presadzovať vlastné ekonomické a finančné záujmy a najmä vytvárať lepšie podmienky na rast vlastnej konkurenčnej schopnosti. Ísť metódou jasne definovaných priorít s cieľom vrátiť sa do hry, a nie metódou všeobjímajúcich tém. Jasne zadefinovať, čo v súčasnom politicko-sociálnom systéme je ešte reálne a realizovateľné a čo je treba jednoznačne zmeniť. Európska únia musí urobiť rozhodnutie strategického charakteru tak do vnútra mechanizmu jej fungovania, ako aj z hľadiska jej vonkajšieho pôsobenia. Únia a jej rozhodujúci hráči si musia uvedomiť, že nie sú na kontinente sami a že bez jasne definovaných celoeurópskych priorít a politiky ani samotná Únia nemôže byť úspešná.

Načrtol som len veľmi krátky rámec podmienok, v ktorých sa podľa môjho názoru bude pohybovať aj slovenská spoločnosť a ekonomika. Sme si vedomí, že máme len limitovanú možnosť tento rámec ovplyvniť. Je a bude však dôležité mať schopnosť operatívne, ale aj strategicky byť na meniace sa podmienky pripravení, mať alternatívne scenáre s cieľom minimalizovať ich negatívne dopady, v lepšom prípade zo zmenených podmienok profitovať. Slovensko sa bude musieť v tomto období jasne koncentrovať hlavne na oblasť vzdelávania na všetkých jeho stupňoch, a to tak z hľadiska jeho kvality, ako aj štruktúry. Oveľa viacej sa musí koncentrovať na trh práce a kvalitu podnikateľského prostredia. Technický vývoj a nové priemyselné odvetvia by nás nemali míňať, naopak, mali by sme pre ne vytvárať priaznivejšie podmienky ako doteraz. Takisto zastaviť polarizáciu spoločnosti nie cestou rovnostárstva, ale podporou rastu strednej vrstvy, ktorá je na Slovensku takmer neviditeľná. Jej rastu bránime nelogickými daňovými a odvodovými opatreniami.

Dokážme byť aj národne hrdí sami na seba. Aj doma u nás máme takých istých schopných ľudí, ktorí dokážu byť lepší tak na Slovensku, ako aj v zahraničí, a nemyslím tým len športovcov či umelcov, ale aj ľudí z biznisu, financií či vedy a výskumu. Dokážme ich aj finančne aj spoločensky motivovať, lebo oni sú strojcami našej budúcnosti.

Riešme našu budúcnosť dnes, lebo pri dynamike globálneho vývoja zajtra môže byť neskoro.


Peter Mihók
predseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory


Program činnosti SOPK na 6. volebné obdobie (2017 – 2022)

ÚVOD

Slovenská obchodná a priemyselná komora v 6. päťročnom funkčnom období 2017 – 2022 bude vystupovať ako stabilný reprezentant podnikateľskej sféry produkujúcej hodnoty umožňujúce materiálny a intelektuálny rozvoj slovenskej spoločnosti. Záujmy tohto stavu bude reflektovať pri presadzovaní podmienok na zvyšovanie konkurencieschopnosti Slovenska v medzinárodnom porovnaní a na skvalitňovanie domáceho podnikateľského prostredia. Výrazne bude akcentovať skutočnosť, že len priaznivá klíma na podnikanie na Slovensku bude vytvárať podmienky na získanie dostatočného objemu prostriedkov umožňujúcich plnenie sociálnych, vzdelávacích a iných funkcií štátu. Zároveň bude zdôrazňovať, že podpora podnikania v podmienkach dennej konfrontácie s medzinárodnou konkurenciou musí byť základným záujmom každej politickej reprezentácie. Pri presadzovaní týchto zámerov sa bude koncentrovať na tri oblasti, ktorými budú kvalifikovaná pracovná sila a s jej vytváraním súvisiaci systém vzdelávania, daňové a odvodové zaťaženie a moderná a komplexná infraštruktúra.

I. ZVYŠOVANIE KONKURENCIESCHOPNOSTI SLOVENSKEJ EKONOMIKY

Základnou premisou v tejto oblasti musí byť pre SOPK presadzovanie takých opatrení, ktoré umožnia zvýšiť konkurencieschopnosť Slovenska podľa medzinárodných porovnaní a zaujať tak vedúcu pozíciu v porovnaní s krajinami V4 do konca volebného obdobia.

Na splnenie tohto cieľa je treba uskutočniť nasledujúce kroky:

 • dosiahnuť vyrovnané hospodárenie verejných financií do konca roku 2018, a to hlavne úsporami v oblasti zníženia výdavkov verejných financií, zefektívnením výberu daní, transparentnosťou v činnosti štátnej a verejnej správy, dôsledne presadzovať hodnotenie výdavkov s ohľadom na ich očakávanú efektívnosť,
 • systematicky podporovať kroky na zvýšenie vážnosti a uznania podnikateľského stavu ako súčasti spoločnosti, od ktorej výsledkov práce závisí kvalita života na Slovensku,
 • zvýšiť tlak na elektronizáciu komunikácie s podnikateľskou verejnosťou tak, aby sa Slovensko do roku 2020 umiestnilo v prvej polovici hodnotenia krajín Európskej únie, odstrániť redundanciu požiadaviek predkladania dokladov pre administratívu štátneho a verejného sektora, začať konečne účinne znižovať administratívnu záťaž podnikania,
 • znížiť daňové a odvodové zaťaženie podnikania do roku 2020 na úroveň porovnateľnú s krajinami V4,
 • zásadne riešiť problém vzdelávania ako celku, zastaviť prepad jeho úrovne a vyvinúť maximálne úsilie na prepojenie úrovne a kvality vzdelávania s potrebami hospodárskej a spoločenskej praxe,
 • koncentrovať prostriedky štátnej sféry do oblastí vedy a výskumu, kde je možné dosiahnuť výsledky akceptovateľné a porovnateľné so svetovou vedou.

II. SKVALITŇOVANIE PODNIKATEĽSKÉHO PROSTREDIA S DȎRAZOM NA LEGISLATÍVNE PROSTREDIE A PRIJATIE OPATRENÍ NA POTLÁČANIE KORUPCIE

Konkurencieschopnosť slovenskej ekonomiky a atraktívnosť slovenského podnikateľského prostredia sú okrem iných faktorov zásadne ovplyvňované právnym prostredím, čiže tým, ako sa pripravuje legislatívny rámec, a súčasne aj tým, ako sa realizuje v praxi, t. j. v činnosti súdnictva.

Na skvalitnenie tohto prostredia treba, aby SOPK presadzovala a podporovala nasledujúce opatrenia:

 • aktívnu spoluprácu pri činnosti iniciatívnej skupiny „Rule of Law“, pravidelné prehodnocovanie postupu štátnej administratívy pri dohodnutých opatreniach a predkladanie aktuálnych požiadaviek vyplývajúcich z praxe,
 • trvalé presadzovanie transparentnosti vo verejnom obstarávaní, uprednostňovanie výrobcov pred sprostredkovateľmi, okamžité vyvodenie dôsledkov v prípade zlyhania účastníkov zo strany štátneho a verejného sektora,
 • na príklade iných krajín Európskej únie požadovať od vládnych reprezentácií stanovenie boja proti korupcii za prioritnú a zásadnú úlohu, požadovať od represívneho aparátu jednoznačné kroky v tomto smere,
 • realizáciu opatrení v legislatíve a výkone práva pri výkone konkurzov a reštrukturalizácií tak, aby slúžili na ozdravenie dotknutých ekonomických subjektov, a nie na neoprávnené získanie výhod pre nefunkčné a zle hospodáriace podniky,
 • navrhnúť na politickej úrovni realizáciu zmien vedúcich k rýchlym a efektívnym zmenám vo vymožiteľnosti práva na Slovensku.

III. ZEFEKTÍVNENIE ČINNOSTI PRI SPOLUPRÁCI S EURÓPSKOU ÚNIOU

Vstup do Európskej únie pozitívne ovplyvnil ekonomický vývoj Slovenska, avšak v súčasnosti v porovnaní s krajinami, s ktorými sme vstupovali v rovnakom období, zrejme nevyužívame dostatočne intenzívne možnosti vyplývajúce z členstva v tomto zoskupení. Navyše, po viacerých rokoch skúseností z fungovania podnikateľskej sféry v prostredí Únie vystupujú do popredia aj niektoré negatívne javy, v prípade ktorých členovia komory navrhujú konkrétne riešenia. V súčasnom období treba vytvárať v Európskej únii vhodnejšie podmienky na diskusiu, ako zefektívniť jej činnosť.

Z týchto dôvodov je treba ešte hlavne do konca roku 2017 presadzovať nasledujúce kroky:

 • podporiť opatrenia vedúce k plynulému a efektívnemu čerpaniu eurofondov, zabrániť opakujúcemu sa „šturmovaniu“ pred koncom programového obdobia,
 • trvať na maximálnej transparentnosti celého procesu využívania zdrojov Európskej únie, zjednodušení celého procesu a umožnení diskusie o účelnosti a efektívnosti vynaloženia doteraz poskytnutých zdrojov z hľadiska celospoločenských efektov,
 • požadovať od vládnej administratívy jednoznačné a účinné kroky na zabránenie korupcii, prípadne iných nedovolených spôsobov priživovania sa na procese poskytovania zdrojov Európskej únie, vyvodenie prísnych dôsledkov voči zodpovedným osobám aj v prípade porušenia etických princípov,
 • požadovať vytvorenie systému včasnej informovanosti o zámeroch v ekonomickej a legislatívnej oblasti pripravovaných v Európskej komisii a spolu s partnerskými organizáciami formulovať pozíciu podnikateľského sektora,
 • požadovať od vládnych orgánov, aby na úrovni Únie presadzovali opatrenia v bankovom sektore, ktoré reálne umožnia prítok finančných prostriedkov do reálnych ekonomík jednotlivých krajín,
 • navrhovať vládnej administratíve opatrenia na zvýšenie efektívnosti činnosti aparátu Európskej komisie tak, aby reálne pomáhali podnikateľskej sfére v Únii a zabránili ďalšiemu zvyšovaniu administratívnej záťaže podnikania.

IV. PODPORA SLOVENSKEJ VÝROBY A EXPORTU

Zlepšujúce sa makroekonomické hodnotenie Slovenska v rámci Európskej únie sa zatiaľ nedarí premeniť na primerane rýchly rast životnej úrovne a ani zvýraznenie váhy domácej podnikateľskej sféry, jedným z prejavov čoho je aj relatívne malý podiel inovačných výrob a služieb s vysokou pridanou hodnotou. Predstavitelia komory sa domnievajú, že k zvratu v tejto oblasti môže dôjsť len súborom krokov realizovaných za účasti štátu.

Odporúčame presadzovať v nasledujúcich rokoch tieto kroky:

 • presadzovať vypracovanie stratégie (ako samostatnej, príp. súčasť komplexnejšej) posunu Slovenska k vysoko inovatívnej spoločnosti,
 • navrhnúť prehodnotenie súčasného systému ekonomickej diplomacie s cieľom jeho efektívneho fungovania a stanoviť ciele reálnej a sústavnej podpory exportu domácich hospodárskych subjektov nepôsobiacich v nadnárodných štruktúrach,
 • pôsobiť ako partner vládnej administratívy pri formulovaní vládnej politiky podpory exportu a jej praktickej realizácie,
 • dôsledne vyžadovať vytvorenie stabilného systému participácie komory a exportérov na prezentáciách a obchodných misiách v zahraničí,
 • presadiť v systéme verejného obstarávania aj kritérium dopadu výberu na zamestnanosť v SR a iné vhodné s pozitívnym dopadom na domácu výrobu.

V. POSILNENIE POSTAVENIA A SKVALITNENIE ČINNOSTI SOPK

Slovenská obchodná a priemyselná komora aj počas svojho dlhodobého pôsobenia na Slovensku získala prirodzenú autoritu ako zástupca podnikateľskej sféry. Disponuje nielen stabilnými regionálnymi štruktúrami, akceptáciou štruktúrami štátnej a verejnej správy, ale aj silnými medzinárodnými stykmi a kontaktmi.

S cieľom posilniť takto získané postavenie bude SOPK vo volebnom období 2017 – 2022 realizovať nasledujúce kroky:

 • zvyšovať atraktívnosť komory pre podnikateľské subjekty na Slovensku aktívnym vystupovaním a zaujímaním stanovísk k dianiu majúcemu vzťah k podnikaniu na Slovensku,
 • dôsledne bude plniť všetky aktivity a služby, ktoré jej vyplývajú zo zákona o obchodných a priemyselných komorách, posilňovať pozíciu Rozhodcovského súdu SOPK,
 • naďalej spolupracovať so zástupcami zamestnávateľských zväzov, obchodných a priemyselných komôr pôsobiacich na Slovensku pri presadzovaní záujmov členov SOPK,
 • získanie priestorov v Bratislave primerane reprezentujúcich postavenie komory, zvýšenie kvality práce aparátu úradu a regionálnych zastúpení,
 • pripraviť v priebehu roka 2018 návrhy opatrení SOPK na presadzovanie etických princípov v podnikaní na Slovensku.

Zdroj článku: SOPK, Úrad komoryInformácia o ochrane osobných údajov
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora