Nám.Š.Moysesa 4, 974 01 Banská Bystrica, č.tel: 048/4125634, č.faxu: 048/4125634, email: sopkrkbb@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
12.09.
2017
ZÁKLADNÝ ODBORNÝ COLNÝ KURZ - MINIMUM COLNÉHO DEKLARANTA
Kategória: semináre Vydané dňa:15.08.2017 (103x prečítané)

Cieľ kurzu:
Odborný kurz je zameraný na najpodstatnejšie základy potrebné na výkon funkcie colného deklaranta a tiež na aplikačnú prax, ktorá si vyžaduje orientáciu v colnej problematike, efektívnu odbornú a elektronickú komunikáciu s colnými orgánmi, znalosti colných predpisov a z nich plynúce postupy. Výučba prebieha prakticky a efektívne, je vedená skúsenými lektormi s dlhoročnou colnou praxou a s praxou v profesijnom odbornom vzdelávaní dospelých. Kurz odporúčame všetkým, ktorí majú vážny záujem o prácu colného deklaranta a chcú spĺňať podmienky odbornej spôsobilosti na jej výkon.

Účastníci kurzu „Colný deklarant“ sa naučia:
- pracovať s terminológiou pre colné konanie a základnými colnými predpismi,
- zatriediť tovar, pracovať s colným sadzobníkom a databázou TARIC (SK/EÚ),
- správne aplikovať pravidlá pôvodu tovaru a colnej hodnoty,
- pochopia priebeh colného konania, jeho fázy, vyplňovanie colných vyhlásení (JCD, T1).

Kurz prebieha 3 dni; spolu 18 vyučovacích hodín; denne 6 vyučovacích hodín.

Cieľová skupina:
Pracovníci colných deklarácií, logistiky, finančných a účtovných oddelení, obchodných, výrobných, špedičných firiem, ktorí pripravujú colné doklady v dovoze, vývoze, tranzite, resp. vystupujú ako zástupcovia v colnom konaní alebo v iných konaniach pred colnými orgánmi. Vhodné tiež pre nákupcov, expedientov, dispečerov, disponentov, advokátov a pracovníkov v zahraničnom obchode.


PROGRAM:

1. DEŇ - COLNÁ ÚNIA, COLNÉ PREDPISY EÚ/SR, COLNÉ KONANIE
 • fungovanie EÚ ako colnej únie, jednotný trh
 • colná terminológia a štruktúra základných colných predpisov
 • status Únie / pôvod, colné režimy
 • záruky a colný dlh, obligátne (fakultatívne ) zníženie, oslobodenie, vznik, vymeranie, platba
 • zodpovednosť deklaranta a sankcie za porušenia colných predpisov

2. DEŇ - COLNÝ SADZOBNÍK/ TARIC, COLNO-TARIFNÉ ZATRIEDENIE, PÔVOD TOVARU
 • klasifikácia tovarov podľa Medzinárodného dohovoru o harmonizovanom systéme opisu a číselnom označovaní tovaru
 • spoločný colný sadzobník a kombinovaná nomenklatúra, zatriedenie tovaru, triedy, kapitoly, poznámky
 • TARIC SK / EÚ, databáza colných a obchodných predpisov, použitie, vyhľadávanie, výpočet colného dlhu, príklady
 • medzinárodné dodacie podmienky INCOTERMS 2010
 • preferenčný a nepreferenčný pôvod tovaru (základy) colná hodnota tovaru (základy)

3. DEŇ - COLNÁ PROBLEMATIKA V PRAXI
 • pravidlá vypĺňania colných vyhlásení (dovoz a vývoz)
 • colné vyhlásenia, formy, vystavovanie (dovoz, vývoz, tranzit)
 • elektronické colné konanie pri vývoze a dovoze, náležitosti, priebeh, uplatňovanie, havarijné postupy
 • zjednodušené postupy v colnom konaní, podmienky a povolenia
 • zmeny colných predpisov, informatívne porovnanie Nariadení Rady (EHS) č. 2913/92 a 952/2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex spoločenstva
 • záver, diskusia, užitočné weby a informácie


Lektori:

Dátum konania:
 • 12. - 14. september 2017, (každý deň v čase od 9.00 hod. do 15.00 hod. + prestávka na obed)

Miesto konania:
 • priestory BBRK SOPK, Nám. Š. Moysesa 4, Banská Bystrica, zasadačka na 2. poschodí

Vložné:
 • nečlen SOPK: 420,00 € / osoba   (350,00 + 20% DPH 70,00)
 • člen SOPK    : 360,00 € / osoba   (300,00 + 20% DPH 60,00)

Registrovať sa môžete telefonicky, mailom alebo on-line prostredníctvom elektronického formulára.

Príloha: pozvánka na trojdňový odborný seminár "Colný deklarant"


Viac informácií:
Ing. Mária Dvořáčková, BBRK SOPK
tel 048 4125 635
fax 048 4125 635
maria.dvorackova@sopk.sk

Anna Čemanová, kancelária BBRK SOPK v Lučenci
tel 047 4333 938
fax 047 4333 938
anna.cemanova@sopk.sk

Zdroj článku: Banskobystrická RK SOPK
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora