Nám.Š.Moysesa 4, 974 01 Banská Bystrica, č.tel: 048/4125634, č.faxu: 048/4125634, email: sopkrkbb@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
Fondy EÚ a aktuálne výzvy

AKTUÁLNE VÝZVY PRE PODNIKATEĽSKÉ SUBJEKY:


Výzvy na podporu strategických priemyselných výskumno-vývojových centier v doménach:
Dopravné prostriedky pre 21. storočie
Priemysel pre 21.storočie
Zdravé potraviny a životné prostredie
Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel
Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie

Operačný program: Výskum a inovácie
Vyhlasovateľ: Výskumná agentúra
Typ výzviev: uzavreté , dátum vyhlásenia: 30.5.2019, dátum uzavretia: 30.8.2019

Oprávnenými žiadateľmi sú právnické osoby uskutočňujúce výskum a vývoj podľa § 7 písm. e) zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácií ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov t.j. podnikatelia, ktorí v rámci svojich podnikateľských činností uskutočňujú aj výskum a vývoj.

V rámci projektu je povinné vytvorenie partnerstva s minimálne jednou ďalšou inštitúciou, oprávnenými partnermi sú právnické osoby uskutočňujúce výskum a vývoj podľa § 7 písm. a), b), c), d) (nepodnikateľské výskumné inštitúcie) a e) (podnikateľské výskumné inštitúcie) zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácií ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, t. j. subjekty:
 • Slovenská akadémia vied a právnické osoby uskutočňujúce výskum a vývoj zriadené ústrednými orgánmi štátnej správy;
 • verejné výskumné inštitúcie;
 • verejné vysoké školy, štátne vysoké školy, súkromné vysoké školy animi založené právnické osoby uskutočňujúce výskum a vývoj;
 • občianske združenia, neziskové organizácie, združenia právnických osôb uskutočňujúce výskum a vývoj;
 • podnikatelia, ktorí v rámci svojich podnikateľských činností uskutočňujú aj výskum a vývoj;

  Oprávnené aktivity:
 • Priemyselný výskum (povinný typ aktivity pre každú podnikateľskú výskumnú inštitúciu);
 • Experimentálny vývoj (povinný typ aktivity pre minimálne 1 podnikateľskú výskumnú inštitúciu v projekte);
 • Zriadenie/modernizácia výskumnej infraštruktúry (voliteľný typ aktivity iba pre žiadateľa ).

  Podrobné informácie a dokumenty k výzvam  Výzva zameraná na podporu inteligentných inovácií v priemysle (kód OPVAI-MH/DP/2018/1.2.2-21)

  Operačný program: Výskum a inovácie
  Vyhlasovateľ: MH SR
  Typ výzvy: otvorená
  Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu: 100 000 000 EUR

  Oprávnení žiadatelia: fyzické alebo právnické osoby, ktoré sú oprávnené na podnikanie podľa § 2 ods. 2, písm. a) a b) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, t. j.: 1.) osoby zapísané v obchodnom registri, 2.) osoby, ktoré podnikajú na základe živnostenského oprávnenia, ktoré sú registrované na území SR, od ich vzniku uplynulo minimálne 36 mesiacov a majú v predmete podnikania zapísané činnosti v súlade so zameraním projektu.

  Maximálna intenzita pomoci (podiel výšky NFP z celkových oprávnených výdavkov projektu v %): mikro a malé podniky 50%, stredné podniky 45% a veľké podniky 35%.

  Oprávnené aktivity projektu:
  Kategória 1 -Synergické a pokročilé inteligentné riešenia manažérstva: pokročilá telematika, kolaboratívna robotika, kyber-fyzikálne systémy (CPS), digitálne dvojča (Digital Twin), komplexné riešenie kybernetickej bezpečnosti výrobnej haly, automatizovanej linky alebo technologického celku, exponenciálne technológie
  Kategória 2 -Pokročilé inteligentné riešenia: priemyselné kamerové systémy (Machine Vision),strojové videnie, počítačové videnie, riešenie kybernetickej bezpečnosti jednotlivého zariadenia alebo technologického celku, digitalizácia výrobného procesu, 3D skenovanie, automatizácia výrobného procesu, robotizácia výrobného procesu, rozšírená realita
  Kategória 3 -Zariadenia a systémy s inteligentnou podporou: základná automatizácia jednotlivého procesu, nové senzory, Big Data, Dátové centrum, Cloud pre Smart Industry, autonómne a semiautonómne intralogistické systémy, podnikový informačný systém so Smart modulmi, výrobné informačné systémy, Systémy riadenia životného cyklu výrobku (Product Lifecycle Management Systems -PLM), prediktívna údržba
  Projekt spĺňa podmienku oprávnenosti aktivít, ak realizuje kombináciu minimálne 3 z vyššie uvedených prvkov inteligentných riešení.

  Výška NFP: min. 100 000 EUR, max. 3 000 000 EUR

  Podrobné informácie a dokumenty k výzve  Výzva zameraná na podporu zapájania MSP do programov EÚ (kód OPVaI-MH/DP/2018/3.2.1-18)

  Operačný program: Výskum a inovácie
  Vyhlasovateľ: MH SR
  Typ výzvy: otvorená
  Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu: 750 000 EUR
  Intenzita pomoci: 70 % celkových oprávnených výdavkov projektu.

  Oprávnenými žiadateľmi sú fyzické alebo právnické osoby podľa §2 ods. 2 písm. a) a b) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, t.j.: a)osoby zapísané v obchodnom registri; b)osoby, ktoré podnikajú na základe živnostenského oprávnenia, ktoré sú mikro, malé a stredné podniky registrované na území SR a zároveň ku dňu predloženia ŽoNFP sú účtovnou jednotkou v zmysle § 1 zákona o účtovníctve, disponujú minimálne jednou schválenou účtovnou závierkou za účtovné obdobie v trvaní 12 mesiacov a predložili projekt do SME Instrument (Fázy 1 alebo Fázy 2) v rámci programu Horizont 2020 v čase od 1.1.2015, tento projekt nebol schválený, ale dosiahol minimálne 12 a viac bodov.

  Podrobné informácie a dokumenty k výzve  Viac informácií:
  Ing. Elena Stieranková
  Banskobystrická regionálna komora SOPK
  tel. 048 4125 634
  fax 048 4125 635
  elena.stierankova@sopk.sk


 • home web dotazník
  Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
  © Slovenská obchodná a priemyselná komora