Nám.Š.Moysesa 4, 974 01 Banská Bystrica, č.tel: 048/4125634, č.faxu: 048/4125634, email: sopkrkbb@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
 
Ekonomický prieskum SOPK 2020 – 2021
Kategória: Informácie pre podnikateľov Vydané dňa:25.09.2020 (791x prečítané)

Vážená pani, vážený pán,

SOPK pravidelne od roku 1999 organizuje každý rok dotazníkový prieskum, v ktorom majú manažmenty firiem možnosť vyjadriť sa k očakávanému vývoju svojich spoločností i slovenskej ekonomiky ako celku v bežnom i nasledujúcom roku.

Svojimi odpoveďami v ankete manažéri zároveň monitorujú podnikateľské prostredie, hospodársku politiku vlády a identifikujú riziká pre podnikateľskú činnosť vrátane rizík v podnikaní na trhu Európskej únie. Aj tohtoročný dotazník mapuje oblasť využívania eurofondov a získava názory podnikateľov na problémy v eurozóne a na pôsobenie eura v SR a tiež problematiku nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily.

Vzhľadom na súčasnú situáciu v súvislosti so šírením COVID-19 sme do dotazníka zaradili blok otázok, ktorých cieľom je zistiť dôsledky pandémie na situáciu vo firmách. Je to jasné, život a svet jednoducho dostávajú novú dimenziu a my sa jej budeme musieť prispôsobiť a nájsť svoj vlastný priestor v iných nových podmienkach.

Prezentované názory a očakávania po spracovaní poslúžia SOPK pri identifikácii nálad, postojov a situácie jej členov, ako aj ďalších podnikateľských subjektov, tak aby komora mohla vystupovať kvalifikovane a dôveryhodne. Takéto kvalifikované poznanie, ktoré mapuje nálady a pozície podnikateľského sektora v jeho trendoch za viacročné obdobie, môže efektívne slúžiť Vám pri formulovaní strategických zámerov a orgánom SOPK pri spracúvaní odporúčaní a návrhov relevantným inštitúciám nielen na Slovensku, ale aj na medzinárodnej úrovni.

Tieto očakávania hospodárskej sféry budú po spracovaní analýzy zverejnené, tak ako v predošlých rokoch, v publikácii Základné makroekonomické rámce vývoja slovenskej ekonomiky v roku 2021. Ak to epidemiologická situácia dovolí, v čo všetci dúfame, výsledky analýzy budú koncom januára 2021 prezentované na odbornej konferencii za účasti podnikateľských subjektov, predstaviteľov vlády, NBS, štátnych orgánov a verejnej správy a následne publikované v komorovom mesačníku SOPK „Obchod Priemysel Hospodárstvo“ a na web stránke SOPK.

Veríme, že podporíte zámer SOPK poskytnúť podnikateľskej sfére erudované informácie a svojimi odpoveďami prispejete k vytvoreniu zdroja poznatkov na riešenie problémov ekonomiky v SR. Na spracovanie fundovanej analýzy je dôležitá aj dostatočná vzorka respondentov.

Vyplnený dotazník prosíme poslať najneskôr do 30. novembra 2020 na mailovú adresu: darina.knapikova@sopk.sk alebo poštou alebo osobne na kontakty, ktoré sú uvedené na poslednej strane dotazníka.

Dotazník je tiež možné vyplniť:

Za dôveru, ochotu a čas strávený pri vyplnení dotazníka Vám vopred ďakujeme.

Dr. h. c. Doc. Ing. Peter Mihók, CSc., predseda SOPK

Zdroj článku: SOPK, Úrad komoryInformácia o ochrane osobných údajov
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora